Här hittar du våra debattinlägg i media:
 

2015

Den 9 december förra året tog Kultur- & Fritidsnämnden beslut på att uppföra ett konstverk i samband med jubileumsåret. Beslutet togs efter en omfattande diskussion och planering kring vilken typ av konstverk man ville föreslå och vilken plats som kunde tänkas vara lämplig. Efter votering beslöt nämnden att föreslå ett markbundet konstverk med placering på Tingstorget och att en konstkonsult snarast skulle kontaktas. Endast S reserverade sig.

Pengarna för konstverket fanns med i investeringsbudgeten för 2015. Så helt plötsligt drogs pengarna in i mars månad. Och nu har kommunstyrelsen gjort en kovändning och sagt ja till projektet igen.

Stig Andersson (EP) menar att processen endast fördröjts med några veckor, vilket är en stark underdrift. Och frågan är om Ängelholm kan få den konstnär/konstverk som staden verkligen vill ha på den korta tid som återstår innan jubileumsåret tar sin början?  För mig är detta ett mindre lyckat exempel på impulsivt maktutövande Stig Andersson, och brist på insikt i kulturvärlden, som definitivt inte kommer ängelholmarna till godo!

Charlotte Engblom (FP)
Ordförande i fullmäktigeberedningen för Kultur, Idrott och Fritid.
Tidigare 1:e vice ordförande Kultur & Fritidsnämnden och ordförande i Kulturutskottet.

I Ängelholms Miljöplan 2013-2020 finns ett mål inskrivet att störande och hälsofarlig bullerpåverkan skall minimeras. Det är en målsättning vars fulla innebörd inte kommer till uttryck i översiktsplanen där viljeinriktningen inskränker sig till att gällande riktvärden för bullerpåverkan bör tillämpas. I Boverkets Allmänna råd 2008:1 påpekas att riktvärdena för buller dock inte kan anses garantera en god ljudmiljö, utan snarare en godtagbar, och att det därför alltid bör vara en ambition att nå en högre ljudkvalitet än riktvärdena.

En sådan ambition står helt i samklang med miljöplanens mål om minimering av bullerpåverkan. Därför bör en mening införas i översiktsplanen med innebörd att det vid varje enskilt ärende skall vara en skyldighet för kommunen att överväga behov av att ställa krav utöver gällande riktvärden.

Uppföljning och kontroll av beslut om bullerpåverkan är avgörande för resultat och trovärdighet för kommunens hantering av bullerfrågor. En skrivning om nödvändigheten av sådan uppföljning bör också finnas i översiktsplanen.

 

Einar Fjellman (FP)
Sven Aidemark (FP)
Sven Bergman (FP)
Lennarth Svensson (FP)