Mer faktakunskaper och katederundervisning behövs

2011 års läroplan (Lgr11), med bl a de ämnesvisa kursplanerna med betygskriterier i varje ämne, är väsentligt bättre än tidigare läroplaner.

Till skillnad från läroplanen från 1994 innehåller Lgr11 tydligare anvisningar om vilka ämneskunskaper som ska finnas i varje ämne på respektive stadium i grundskolan, och tydligare kunskapskrav än tidigare. Läroplanerna dessförinnan (1962, 1969 och 1980) innehöll inga kunskapskrav alls, eftersom betygen sattes efter en relativ normalfördelningskurva för alla elever.

2011 års läroplan var därför ett stort steg framåt mot en mer kunskapsorienterad skola. Men det är Liberalernas uppfattning att Lgr11 nu bör revideras och att ytterligare steg tas mot en ännu tydligare kunskapsinriktning.

En ny Alliansregering i höst bör därför besluta om en läroplansrevision. Yrkeserfarna och skickliga ämneslärare bör genomföra arbetet.

I en läroplansrevision ska följande förändringar göras:

  • Kraftigt ökad betoning av faktakunskaper i olika ämnen, och mindre av att elever skall analysera, resonera och diskutera olika ämnen.
  • Mindre av att eleverna själva ska ta eget ansvar för sin inlärning genom stora projekt, och mer av traditionell lärarledd ”katederundervisning”.


Jan Björklund

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter