Fler möjligheter, mer trygghet och ökad frihet i Liberalernas budget

Många människor i Sverige lever ett liv fullt av möjligheter att förverkliga sina drömmar. De tar del av det välstånd som frodas i den internationella högkonjunktur som vi befinner oss i. Men för många ser verkligheten helt annorlunda ut. Idag håller det på att växa fram en ny underklass i Sverige bestående av nyanlända med låg utbildning och unga människor utan gymnasieexamen.

Jobbklyftan mellan de som är födda här och de som har flytt hit, den växer i vårt land. Tydligast blir klyftan i många förorter där religiös extremism, social misär och arbetslöshet brer ut sig. Klyftorna beskär människors frihet men riskerar också att hela Sverige glider isär. Att bekämpa klyftorna är den stora utmaningen under överskådlig tid.

Det behövs stora liberala strukturreformer för att fler ska få jobb. En arbetsmarknadsreform med fler enkla jobb och lägre startlön så att fler nyanlända och invandrare får en chans att komma in. En skattereform, med kraftigt sänkta marginalskatter för att det ska löna sig, inte minst för kvinnor, att utbilda sig. Sänkt skatt på arbete och företagande växlas mot höjda miljöskatter och höjd skatt på konsumtion. En bidragsreform där det lönar sig mer att gå från bidrag till arbete och en arbetsrättsreform som anpassar arbetsrätten till 2000-talet och gör att fler företag vågar anställa.

Vår stora satsning i budgeten är på den svenska skolan. För att Sverige ska lyckas så måste skolan lyckas. För att de nyanlända barn och tonåringar som kommit hit ska kunna rustas för en framtid här krävs bland annat förlängd skolplikt för nyanlända. Alliansens kunskapsreformer måste fortsätta för att vi ska behålla vändningen uppåt i Pisa-resultaten.

Välfärdens kärna, med skola, rättssamhälle och sjukvård, ska stärkas. Poliserna ska bli fler och lönerna ska höjas för att fler ska vilja bli polis. Vi gör en vård- och omsorgssatsning för att få fler läkare på vårdcentralerna och återinförda vårdbiträden som kan avlasta sjuksköterskorna. Försvaret av Sverige är alltid en prioritet för oss liberaler, friheten går inte att kompromissa om.

Att bekämpa klyftorna så att människor får mer frihet det är en prioriterad uppgift för oss. Välfärdens kärna ska stärkas och Sverige ska hålla ihop.


Liberala hälsningar,

Jan Björklund

Läs en sammanfattning av budgeten 2018 här:

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter