Alliansens protokollsanteckning angående översiktsplanen

Alliansen deltog inte i kommunfullmäktiges beslut 28 augusti 2017 om den nya översiktsplanen för Ängelholm. Tillsammans lämnade man följande protokollsanteckning:

Allians för Ängelholm avstår från att delta i beslutet om Översiktsplan 2035. Nuvarande förslag till översiktsplan (ÖP) är till stor del grundat på det förslag som Alliansen arbetade med under förra mandatperioden. Alliansen accepterar därför stora delar av det material som lagts fram för beslut. Då det enligt uppgift inte går att justera ÖP:n utan nya samråd vill vi göra markeringar i viktiga frågor som utelämnats ur Socialdemokraternas och Engelholmspartiets förslag.
 
Farhågor kring inkomna yttranden
Alliansen har sedan tidigare flaggat för risken att förslaget till ny översiktsplan kan försvåra arbetet med kommande detaljplaner. Länsstyrelsen har bland annat varnat för detta. Ängelholms kommuns myndighetsnämnd har även kommit med relevanta invändningar. Vi anser att S och EP borde tagit större hänsyn till myndigheternas synpunkter och justerat förslaget i enlighet med detta. Det har dock framkommit att andra kommuner drabbats av liknande kritik och trots detta gått vidare med sina ÖP-förslag. Andra myndigheter såsom Boverket gör dessutom en annan bedömning än länsstyrelsen. Alliansen anser därför inte detta vara tillräckliga skäl för att fälla ÖP2035.
 
Utvecklingsområde väster om järnvägen
Alliansen anser att Stationsområdet på sikt bör utvecklas även väster om järnvägen. Stationsområdet är Ängelholms mest spännande stadsutvecklingsprojekt där attraktiva bostäder ska skapas i kollektivtrafiknära och centrumnära läge. Det är på längre sikt rimligt att detta läge nyttjas mer effektivt och att resecentrum och kollektivtrafiken blir den centrala del av staden den bör vara.
 
Ytterligare en beaktansvärd aspekt är att markägaren (statliga Sveaskog) sedan tidigare presenterat förslag på möjlig exploatering i delar av Kronoskogen närmast Råbockavägen. I arbetet med Stationsområdet talas mycket om Kronoskogen som utbyggt och utvecklat rekreationsområde. Alliansen ser fördelarna med detta och tillstyrker självklart en sådan utveckling. Vi har dock frågetecken kring vem som ska stå för att detta blir verklighet. Vi är övertygade om att markägaren mycket väl kan tänka sig att bidra till Kronoskogens utveckling om begränsade delar kan bebyggas med bostäder i framtiden. Alliansen ser dessutom att en sådan exploatering kan ge fantastiska boendemiljöer samtidigt som kopplingen mellan staden och havet stärks.

Sammantaget innebär det att Allians för Ängelholm anser att utredningsområdet väster om järnvägen ska återföras i kommande revideringar av översiktsplanen.
 
Växthustomten
Alliansen ser att det råder fortsatt brist på bostäder i centrala Ängelholm. Trycket är högt vilket märks på bland annat höga bostadsrättspriser, låg omsättning på hyreslägenheter och långa köer hos Ängelholmshem. Centrala Ängelholm är dessutom väl tillgodosett med grönytor genom Hembygdsparken, Nybroskogen och Järnvägsparken. Att i iordningställa ytterligare en park som dessutom föreslagits få liknande funktioner som Hembygdsparken är slöseri med attraktiv mark.
Vi har därför genom en motion föreslagit att planenheten ges i uppdrag att återuppta arbetet med att detaljplanelägga växthustomten för bostadsändamål. Allians för Ängelholm anser därför att området borde pekats ut för bostadsändamål i ÖP2035.

Vägreservat för framtida trafiklösningar
Alliansen anser att en av de viktigaste faktorerna för ökat resande med kollektivtrafik är bättre tillgänglighet till Ängelholms station. Det får inte bli svårare att ta sig dit för dem som idag saknar bussförbindelser. Så länge det inte framkommer bättre förslag på ny vägförbindelse vill vi därför ha kvar förlängning av Klippanvägen som möjlig trafiklösning för centrala Ängelholm. Den utpekade vägsträckningen bör därför skyddas genom ett vägreservat. Vi anser också att det i översiktsplanen måste finnas ett vägreservat för en västlig del av Kungsgårdsleden från Varvsvägen genom Nybroskogen, under järnvägen och sedan längs järnvägen på västra  sidan fram till Sibirienvägen (”Västra länken”). På så vis behåller Ängelholms kommun alla dörrar öppna för kommande trafiklösningar, oavsett vilken eller vilka det blir.

Ängelholm 2017-06-21

Robin Holmberg (M)
Liss Böcker Sellgren (C)
Linda Persson (KD)
Sven Bergman (L)
 
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter