Kunskapsskolan på väg tillbaka

Det är ett glädjande trendbrott för svenska elevers skolresultat som vi ser i dagens Pisa-rapport. Kunskapsresultaten vänder i alla ämnen som rapporten mäter; i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Decennier av sjunkande skolresultat är bruten och kunskapsskolan är på väg tillbaka. Mycket positivt är att resultaten i läsförståelse ökar i alla grupper. Den Timss-rapport som presenterades förra veckan visade också på uppåtgående kurvor inom matematik och naturvetenskap. Skolresultaten är viktiga - både för Sverige och för våra elevers framtid.
 
För oss liberaler börjar allt med skolan, det är där våra barn rustas för framtiden och det är där klassresor tar fart. Pisa-resultaten ska inte tolkas som att vi nu kan luta oss tillbaka, utan tvärtom. Det visar att skolresultat går att förändra med reformer. Vi måste fortsätta i linje med de kunskapsreformer som Alliansen genomförde. Det handlar om förstatligande av skolan, om tidigare betyg, tioårig grundskola och mer av ordning och reda. Fokus ska fortsatt vara på kunskap. Nationella proven ska behållas och det behövs mer av katederundervisning. Vi har börjat frångå detta med att lämna över ansvaret till eleverna med självstudier och det arbetet måste fortsätta. Förlorarna är annars de svagaste eleverna.
 
Jag oroas över att regeringen nu talar om att avskaffa nationella prov och om mer av elevinflytande i skolstyrelser, vilket innebär att elever kan rösta ner sina lärare. Det är inte vad svensk skola behöver. Istället behöver vi stärka lärarna än mer. Det behövs fler karriärtjänster, rätt till vidareutbildning och förbättrad lärarutbildning. Söktrycket till lärarutbildningen har ökat med 70 procent sedan 2011 vilket är mycket positivt och satsningar på läraryrket ger resultat.
 
Vi ser också utmaningar som är väl kända, att bakgrund spelar roll för skolresultaten. Det är oroväckande. Vi vet att Sverige tagit emot många flyktinginvandrare och särskilda åtgärder behöver sättas in för att de ska kunna förbättra sina resultat. Det handlar om att prioritera svenska, att förlänga skolplikten, halvera sommarlovet och se till att det blir fler förstelärare i utanförskapsområden. För att öka likvärdigheten i den svenska skolan är det centralt att skolan förstatligas.
 
Lärare och elever har arbetat hårt och det har gett resultat i Pisa-rapporten, skolpolitiken har skapat förutsättningarna. Alliansregeringens reformagenda hade som syfte att vända de sjunkande resultaten genom att fokusera på kunskap och på lärarna. Vi införde ny läroplan, nytt betygssystem, betyg från årskurs 6, nationella prov i årskurs 3, ny lärarutbildning och lärarlyft. De elever som nu skrev Pisa-provet var de första eleverna som skrev nationella prov i årskurs 3 och årskurs 6 och som fick tidigare betyg. Professor Per Thullberg, som utredde effekterna av Alliansens reformer, menade att vi omkring 2015 skulle kunna se de första resultaten från reformerna och att de gradvis kan förstärkas de kommande åren.
 
Vi liberaler har höga ambitioner för den svenska skolan. Inom ett decennium ska Sverige ligga i tio i topp i Pisa. Det kräver fortsätta liberala kunskapsreformer.
 
Liberala hälsningar,
 
Jan Björklund

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter