Buller - synpunkter på förslag till översiktsplan

I Ängelholms Miljöplan 2013-2020 finns ett mål inskrivet att störande och hälsofarlig bullerpåverkan skall minimeras. Det är en målsättning vars fulla innebörd inte kommer till uttryck i översiktsplanen där viljeinriktningen inskränker sig till att gällande riktvärden för bullerpåverkan bör tillämpas. I Boverkets Allmänna råd 2008:1 påpekas att riktvärdena för buller dock inte kan anses garantera en god ljudmiljö, utan snarare en godtagbar, och att det därför alltid bör vara en ambition att nå en högre ljudkvalitet än riktvärdena.

En sådan ambition står helt i samklang med miljöplanens mål om minimering av bullerpåverkan. Därför bör en mening införas i översiktsplanen med innebörd att det vid varje enskilt ärende skall vara en skyldighet för kommunen att överväga behov av att ställa krav utöver gällande riktvärden.

Uppföljning och kontroll av beslut om bullerpåverkan är avgörande för resultat och trovärdighet för kommunens hantering av bullerfrågor. En skrivning om nödvändigheten av sådan uppföljning bör också finnas i översiktsplanen.

 

Einar Fjellman (FP)
Sven Aidemark (FP)
Sven Bergman (FP)
Lennarth Svensson (FP)