Aktuella motioner

Utökade turer för busslinje 507

Busslinje 507 är troligen den sämst fungerande nuvarande existerande busslinjen i kommunen idag.
Det är idag svårt att ta sig från Hjärnarp och Svenstorp till Ängelholms centrum med kollektivtrafik. Främst drabbar detta unga och äldre. Men också de som vill välja ett klimatsmartare transportsätt än bilen när de ska till Ängelholms centrum.
Linjen behöver fler turer över hela dagen och en alternativ sträckning: (Ängelholms station -Rebbelberga - Ängelholm/Helsingborg Airport – Hjärnarp - Svenstorp)
för att vara tillräckligt attraktiv för människor som vanligtvis tar bilen till centrum.
En förbättrad bussförbindelse skulle ge en större dragningskraft för att bosätta sig i Hjärnarp, då invånarna inte behöver vara beroende av bilen.
Med två olika körvägar skulle dessutom körtiden bli kortare, samtidigt som kommunens flygplats får ytterligare en kollektivtrafikförbindelse.
 
Liberalerna föreslår därför
- att kommunen utreder en alternativ sträckning för linje 507
(Ängelholms station -Rebbelberga - Ängelholm/Helsingborg Airport – Hjärnarp - Svenstorp) och möjligheterna för tätare tidtabell för linje 507.

- att snarast bjuda in Skånetrafiken i Region Skåne till diskussioner och samarbete för att påskynda arbetet.

2018-02-28

Namnge våra stora cykelvägar

Ängelholm har många cykelvägar och vi hoppas att det ska bli ännu fler i framtiden. Men på vissa ställen är det svårt att se hur cykelvägarna fortsätter. Detta skulle underlättas med skyltar och med tydlig markering av vilken cykelled som avses.
Ponera att någon råkar ut för en olycka eller sjukdom på en cykelväg. Då kan det vara bra att ha ett specifikt namn på cykelleden, t ex ”Hembygdsparkens cykelled” eller ”Munka cykelled”. Dessutom skulle det underlätta för turister och tillfälliga besökare i kommunen.
 
Liberalerna föreslår därför
-       att de större cykelvägarna ges egna namn och får tydliga skyltar.

2018-02-28

Anlägg strandpromenad för rullstolar och rullatorer i samband med renoveringen och återuppbyggandet av nya badbryggan

Alla har rätt att få njuta av Ängelholms vackra strand. Men alla har inte möjlighet att komma ner till bryggan, för att doppa tårna i vattnet.
Enligt Ängelholms mångfaldsplan och folkhälsoplan ska alla ha möjlighet att på lika villkor leva ett långt liv med hög livskvalitet. Detta måste även innefatta tillgängligheten till stadens största turistattraktion.
I Köges nya stadsdel Köge Kyst har man använt sig av trätrallar i vackert mönster som går igen i både stigar och allmänna terrasser på den långa anlagda stranden. Kanske detta kan vara något även för Ängelholm.

Liberalerna Ängelholm föreslår att;
 
En tillgänglighetsanpassad strandpromenad anläggs i samband med renoveringen och återuppbyggnaden av nya badbryggan.
2018-02-28

Amfiteater vid ån

För ett år sedan lämnade Liberalerna in en motion angående en amfiteater nedanför Grönvalls trappor. Motionen ska nu upp i kommunfullmäktige den 29 januari, men frågan är om den går igenom då kommunens tjänstepersoner redan anser att det finns möjligheter till en scen nedanför Rönne brygga.
Läs artikeln från HD/NST angående motionen här

Solkarta för Ängelholm

Solenergi har enorm potential. Energikällan är förnybar, i det närmaste utan negativa miljöeffekter och med stor energikapacitet. Positivt är därför att fler och fler, både privatpersoner och företag, nu gör en grön energiomställning och satsar på solpaneler. Det är bra. Men det behövs göras mycket mer.
 
Ska Ängelholm bli en klimatneutral kommun och bidra till att Sverige når klimatmålen krävs satsningar inom energiområdet. Flera skånska kommuner, Kristianstad och Landskrona bland annat, har tagit fram solkartor. En solkarta innebär att en inventering görs av vilka byggnader, offentliga såväl som privata, som lämpar sig bäst för solpaneler. Genom en sådan solkarta kan fastighetsägare lättare avgöra huruvida en investering i solpaneler är lönsam. Det skulle även underlätta för kommunen att avgöra vilka kommunala byggnader som passar för solpaneler.
 
Ska vi kunna kapitalisera på solenergin krävs att det blir enklare att investera i solpaneler. En solkarta är ett steg på vägen dit.
 
Liberalerna föreslår att Ängelholm arbetar fram en solkarta där det framgår vilka tak i staden som är lämpliga för solenergi.

 2017-10-23
 

Seniorhus

Att träffas, aktivers sig, motionera, lyssna på föredrag – det är något som människor i alla åldrar har nytta och glädje av. Behovet försvinner inte med stigande ålder, tvärtom.
 
Ängelholms Seniorer behöver en plats att förutsättningslöst träffas, utan att vara föreningsansluten, anser Liberalerna Ängelholm.
 
Vi ser att Seniorer i Ängelholm skulle ha stor glädje och nytta av an centralt belägen byggnad med flexibel planlösning, nära kollektiva kommunikationer och med kommunen som huvudansvarig.  I huset ska sedan inrymmas de aktiviteter som Seniorerna själva anser sig behöva, och dessa tas fram förslagsvis i medborgardialoger.
 
Liberalerna Ängelholm föreslår att;
Ett Seniorhus i kommunal regi inrättas centralt i Ängelholm.
 
2017-10-16
 

Husbåtar

Ängelholms kommun har ett attraktivt läge, men som många andra inflyttningskommuner saknar vi bostäder. Vi har vackra hamnar och stränder som borde kunna användas bättre och till gagn för fler än vad som sker idag. Slår man ihop de två förutsättningarna finns alla möjligheter för att göra Ängelholms kommun än bättre och mer attraktivt.

Det menar Eva Kullenberg som lagt en liberal motion till Kommunfullmäktige angående byggande av husbåtar.

I motionen föreslås att en utredning genomförs för att se om möjlighet finns att bygga en husbåtspark i Skäldervikens hamn och att utredningen genomförs och återrapporteras till kommunfullmäktige juni 2018

2017-09-04